Placeholder image

การเรียนการสอนสาขาการบัญชี

การเรียนการสอนสาขาการบัญชี ประจำวันที่ 13-14 ตุลาคม 2561 โดยอ.สัจวัฒก์ วรโยธา เชิญอ.พิเศษมาให้ความรู้

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805