Placeholder image

ปัจฉิมนิเทศ 61

บรรยากาศปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 16 พ.ย. 61 ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805