Placeholder image

โครงการสัมนาการบริหารต้นทุนผลิตสมันใหม่

โครงการสัมนาการบริหารต้นทุนผลิตสมันใหม่ ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805