Placeholder image

วันซ้อมใหญ่

การถ่ายภาพหมู่และการซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ 18 ธันวาคม 2561

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805