Placeholder image

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต

พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ วันที่ 18 ธ.ค. 61

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805