Placeholder image

โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior

เรียนดี กิจกรรมเด่น โครงการเสริมทักษะครบทุกด้าน ที่นี่ ! สาขาวิชาการบัญชี ม.อุบลราชธานี : โครงการอบรมหลักสูตร Tax Junior (เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการแบบมืออาชีพ) ) จัดโดยสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ (หัวหน้าโครงการ ดร.พรพิพัฒน์ แก้วกล้า) โดยความร่วมมือกับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ให้สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีท

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805