Placeholder image

รวบรวมเมนูเค็มบักนัด

บรรยากาศโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านชาวอุบล วันที่ 16 ก.พ. 62 ณ ห้องประชุมยางนา ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโดย สาขาการจัดการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ โดยมีเชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ เป็นวิทยากรรับเชิญ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805