Placeholder image

การการโรงแรมคว้า 3 รางวัล

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้า 3 รางวัล รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6Tourism and Hotel Management Fair 2019 (THM FAIR)ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษา 10 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ครั้งที่ 6 นับเป็นเวทีแข่งขันระดับชาติ ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถทักษะวิชาชีพที่เรียนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ ผ่านการแข่งขันที่หลากหลาย โดยกำหนดแข่งขัน 8 รายการ ประกอบด้วย การประกวดศิลปะการตกแต่งโต๊ะวางอาหารไทยบุฟเฟ่ต์ การผสมเครื่องดื่ม (Cocktail) การปูเตียงโรงแรมแบบสันทบ การตอบคำถามการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การประกอบอาหารว่างวิถีไทย การจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ และการแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะผสมเครื่องดื่มประเภท Cocktail การแข่งขันทักษะการนำเสนอการท่องเที่ยวโดยภาษาอังกฤษ การแข่งขันทักษะการประกอบอาหาร หัวข้อ "อาหารว่างวิถีไทย" การแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะและบริการอาหารสากลประยุกต์ และ การแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบ สำหรับผลการแข่งขัน นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถคว้ามาได้ 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบผลงาน นายเกรียงศักดิ์ ทองราช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะปูเตียงแบบสันทบ ผลงาน นายมณเฑียร จำสนิท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะอาหารและบริการอาหารสากลประยุกต์ ผลงานนายพิษณุ พัดรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ นางสาวอภิชญา สืบสวน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สร้างชื่อเสียง ในเวทีระดับชาติ สามารถใช้ทักษะวิชาชีพที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยอย่างภาคภูมิใจ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805