Placeholder image

โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน

โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสำหรับผุ้ประกอบการ SMEs เพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ โดยคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805