Placeholder image

ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

โครงการข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเทียวสำหรับผู้พิการทางการเครลื่อนไหวและผู้สูงอายุของจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 เมษายน 2560

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805