Placeholder image

สอบสัมภาษณ์โควตา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์รอบโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา วันที่ 4 เมษายน 2560 สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรม

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805