Placeholder image

บรรยากาศค่าย BUS CAMP 2019

บรรยากาศค่าย BUS CAMP 2019 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805