Placeholder image

Biz Cafe (25 มิ.ย. 62)

ด้วยผู้บริหารกำหนดจัดกิจกรรม Biz Cafe เพื่อปรึกษาหารือรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานของคณะบริหารศาสตร์ ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแสนสุข (BUS 303) ในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1. แสดงความยินดีกับบุคลากรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งที่สูงขึ้นและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 2. การเข้าสู่การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศของคณะบริหารศาสตร์ 3. การเข้าเป็นสมาชิกของ Association of Asia-Pacific Business Schools ของคณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805