Placeholder image

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ทักษิณ

คณะบริหารศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805