Placeholder image

UBS Camp 2019 ค่าย 2

พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร UBS Camp 2019 ค่าย 2 เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 62

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805