Placeholder image

อบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำฯ

บรรยากาศการอบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำและผู้ตามเพื่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 62 ณ คณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805