Placeholder image

UBS CAMP 3

บรรยากาศโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ค่ายUBS Camp EP3 ) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารปฎิบัติการทางสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805