Placeholder image

สัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนว

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารและครูแนะแนวการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ยูเพลส ม.อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805