Placeholder image

วิพากแผน 63-67

วิพากแผน 63-67 โดย ผศ.เสวลักษณ์ สุขประเสริฐ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30-14.00 น.ห้องประชุมชั้น 3

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805