Placeholder image

TAX JUNIOR

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ (TAX JUNIOR) 29-30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 62 สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805