Placeholder image

พิธีเปิดการคัดเลือกผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ได้มีพิธีเปิดการคัดเลือกผู้ประกอบการใน กิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวิสาหกิจด้วยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Tools) ภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน และมี รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณบริหารศาสตร์ ร่วมมอบของที่ระลึก รวมทั้งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805