Placeholder image

ตลาดนัดสร้างสรรค์ Startup

โครงการตลาดนัดสร้างสรรค์ Startup (ยามแลง วิทเทจ มาร์เก็ต)เป็นโครงการสนับในปีนี้ได้จัด 2 วัน 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 สนับสนุนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีสถานที่ในการนำสินค้ามาทดสอบตลาด

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805