Placeholder image

ปฐมนิเทศ นศ.ป.โท 2563

ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805