Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับทีม นศ.สาขาการเงินฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน R2M นวัตกรรมพาณิชย์ ได้ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805