Placeholder image

การจัดอบรมรู้เท่าทันและป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

โครงการ รู้เท่าทันและป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม เพื่อให้ความรู้และวิธีการป้องกันการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ตลอดจนวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ในการเป็นวิทยากรบรรยายและการปฏิบัติ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805