Placeholder image

UBS CAMP 2020 #1

ประมวลภาพกิจกรรมค่าย UBS CAMP 2020 เมื่อ 8 ส.ค.63

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805