Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนักขายมืออาชีพ และรางวัลชมเชยแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการตลาด ณ งานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ... จากการประกวดการขายมืออาชีพ The Best Salesman 2020 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่นางสาววรัญญา สุนทรไชยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด โดยการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมประกวด 38 คน จาก 8 สถาบัน โดยมีผศ.กมลพร นครชัยกุล เป็นที่ปรึกษา

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805