Placeholder image

การตรวจประเมิน EdPEx

การตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ( EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ 15 ต.ค. 63

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805