Placeholder image

ขอแสดงความยินดี

คณะบริหารศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผลการเรียนดีเยี่ยมและทุนการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งขอแสดงความชื่นชมกับนักศึกษาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805