Placeholder image

รายงานผลการดำเนินงาน

การประชุม "รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเอกการตลาดค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2563 "ระหว่าง สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันพุธที่ 4 พศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805