Placeholder image

วันซ้อมย่อย (13 ธ.ค. 63)

การซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805