Placeholder image

สัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจฯ

สัมมนา การสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ประกอบการ ณ ห้อง MS 201 คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 6 พ.ค. 60

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805