Placeholder image

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะบริหารศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 “การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ” ระหว่างวันที่ 30 -31 มีนาคม 2564 ณ อารยา รีสอร์ท โขงเจียม ริเวอร์ไซด์ อุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805