Placeholder image

สงกรานต์ 2564

คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม Biz Café สรงน้ำพระ ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805