Placeholder image

ปฐมนิเทศ นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง MS 302 ชั้น 3 อาคารคณะบริหารศาสตร์หลังเก่า โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา คำพุกกะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805