Placeholder image

ค่าย ubs 2021

บรรยากาศการจัดกิจกรรม ค่าย ubs 2021 วันที่ 4-5 กันยายน 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805