Placeholder image

พิธีเชิดชูเกียรติ

คณะบริหารศาสตร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์แก่องค์กร โดยมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร รวมทั้งนักศึกษาผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือกิจการด้านการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805