Placeholder image

รับปริญญา 63

วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2543 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805