Placeholder image

ค่ายสร้าง StartUp ธุรกิจ ค่าย1

ประจำวันที่ 27-28 พค 2560 ณ โรงแรมสุนีย์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805