Placeholder image

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2 มิ.ย.65

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805