Placeholder image

นักศึกษา สาขาการเงินและการลงทุน ศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาการเงินและการลงทุน ศึกษาดูงาน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ 1. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. ธนาคารแห่งประเทศไทย 3 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 4. โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805