Placeholder image

โรงเรียนนารีนุกูล ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 65 คณะผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับรุ่นพี่สาขาการตลาด การเงินและการลงทุน สาขานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโครงการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ณ โรงเรียนนารีนุกูล ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้รับการต้อนรับจากคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูลเป็นอย่างดี โดยบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาในส่วนของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เต็มไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมกับความรู้ในโครงการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโอกาสให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไปวันที่ 23 มิ.ย. 65 ขอขอบคุณโรงเรียนนารี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ให้โอกาสและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805