Placeholder image

เข้าร่วมงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีแห่เทียน จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2565 โดยความร่วมมือกับสภาขับเคลื่อนธุรกิจสังคมอุบล ซึ่งประกอบด้วย 14 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอัฒจรรย์ชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการในการชมงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานียิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชมกว่า 350 ที่นั่ง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปส่งเสริมและ อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากสาขานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 รวม 30 คน ร่วมเป็นฝ่ายต้อนรับนักท่องเที่ยวและแขก VIP ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณแสดงขบวนแห่เทียนพรรษา ทั้งภาคกลางวันและในภาคกลางคืน โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและประชาสัมพันธ์อาจารย์ดุสิต ศรีสร้อย, ผศ.ดร.กุลภา โภคสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการธุรกิจและผู้ประสานงานในนามกลุ่มเครือข่าย 16 องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ร่วมเป็นผู้ดูแลนักศึกษาและประสานงาน หลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ จากผลการทำงานของนักศึกษาที่มีระเบียบวินัยประกอบกับความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทำให้ได้รับคำชื่นชมในความสามารถจากฝ่ายจัดการงานแห่เทียนพรรษาในปีนี้เป็นอย่างมาก การรวมเป็นหนึ่งของประเพณีแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดอุบลราชธานี และสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการสำคัญๆ ในจังหวัดแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ โดยเฉพาะสาขานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ได้มีโอกาสใช้ความรู้และประสบการณ์จากห้องเรียนรวมไปถึงจากการฝึกงาน นำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในสถาณการณ์จริง อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการผลิตบัณฑิตของคณะบริหารศาสตร์ ที่มีจุดประสงค์ที่จะทำให้บัณฑิตมีความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานต่อไปอนาคต

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805