Placeholder image

พิธีลงนามข้อตกลง

พิธีลงนามข้อตกลง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารศาสตร์และบริหารศาสตร์อินเตอร์ ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805