Placeholder image

กิจกรรมแนะแนว

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนระดับชั้นม.6 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง ในระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805