Placeholder image

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านบริหารที่คณะบริหารศาสตร์เปิดสอนทั้ง 7 สาขาวิชา และแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา ณ ห้อง MS 201 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805