Placeholder image

คณบดีเข้ารับตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ คณบดี คณะบริหารศาสตร์ นำคณะผู้บริหารสักการะบูชาศาลพระพรหม หลักศิลาฤกษ์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารศาสตร์ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805