Placeholder image

กีฬาสำเภาสัมพันธ์

กีฬาสำเภาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2566 โดยสโมสรนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805