Placeholder image

กิจกรรม เครือข่าย เพื่อนช่วยเพื่อน

วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์จัดกิจกรรม เครือข่าย เพื่อนช่วยเพื่อน สร้างสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพใจ รุ่นที่ 1 ให้กับนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ณ ห้อง MS 111 โดยได้รับเกียรติ คุณธัญญาพร ไชยดำ และคุณกฤติกา สุภรัมย์ วิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิต ที่ 10 อุบลราชธานี ท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย อันพิมพ์ ให้เกียรติเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดย อาจารย์นันทพงษ์ บุญป้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และทีมนักวิชาการศึกษาเข้าร่วมดูแลกิจกรรมให้ผ่านไปด้วยดี

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805