Placeholder image

โครงการเพื่อให้ความรู้ ระบบและเกณฑ์ AUN-QA

วันที่ 10 มีนาคม 2566 คณะบริหารศาสตร์จัดโครงการเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบและเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้กับอาจารย์และบุคลากรนักวิชาการคณะบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุม BUS 1 คณะบริหารศาสตร์ อาคารหลังใหม่

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0 4535 3804 โทรสาร 0 4535 3805